Föreningen NAV

Välkommen till NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

NAV bildades officiellt 2011 efter att i flera år figurerat som ett nätverk mellan arbetslivsmuseer.

(NAV = Nätverket för Arbetslivsmuseer i Väst)

NAV är en ideell allmännyttig förening verksam i Västra Götalandsregionen. Föreningens ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv.

Västra Götaland har en rik industri- och arbetslivshistoria som uppmärksammas, hålls vid liv och förvaltas av olika föreningar och museer.

NAV har som uppdrag från Västra Götalandsregionen att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och industrihistoriska föreningar.

I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, företagande, fackligt och politiskt arbete tydliggörs.

I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till industri, arbete, handel och kommunikation.

Västra Götalandsregionen vill ha en väl utvecklad kulturell verksamhet med olika aktiviteter, för att ge ett brett utbud till regionens invånare.

Många frågor och utmaningar är desamma eller likartade inom de flesta föreningar. Om vi samordnar våra intressen kan vi också påverka de kommunala, regionala och statliga organ som har ett stort inflytande på vårt kulturarv och dess bevarande samt utveckling i framtiden.

NAV ska inte, och kan inte, driva enskilda föreningars frågor, men vi har ett väl utbyggt kontaktnät inom regionen, där vi kan förmedla kontakter och backa upp nätverk och olika intressen inom Västra Götalandsregionen.

NAV arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till det starka kulturlivet i Västra Götaland med en myllrande mångfald av museer.

Föreningen har till uppgift att:

Stärka arbetslivs -och industrimuseernas samt föreningarnas identiteter.

Medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmarna.

Samordna arbetet i gemensamma frågor.

Sprida kännedom om medlemmarnas verksamhet.

Fördjupa kunskapen om det förgångna för att öka beredskap inför framtidsfrågor.

Anordna utbildningar för att stärka våra föreningars möjligheter att utvecklas och leva vidare.

Ha nära kontakter med ArbetSam i gemensamma frågor som berör arbetslivsmuseer.

Besöksmålskartan

Här kan du se, läsa och upptäcka många spännande och fantastiska industri- och arbetslivsmuseer i Västra Götaland.

Den tryckta besöksmålskartan, är alltid gratis och finns på våra arbetslivsmuseer, på regionens turistbyråer och på en del andra trevliga besöksmål.

NAVs avsikt är att kartan ska exponeras på bästa sätt. För att bättre kunna marknadsföra och synliggöra kartan erbjuder NAV sina medlemmar en kartlåda och broschyrställ som ni kan beställa via NAVs Kansli. Det är alltid ert museum som ansvarar för kartlådan/broschyrstället och att ni har möjlighet att fylla på vid behov. En tom låda gör ingen glad! 

Medlemskap i NAV

Som medlem i NAV får ni:

  • Möjlighet att synas och medverka i vår Besöksmålskarta
  • Möjlighet att synas och medverka bland Hemsidans och Museiresans besöksmål
  • Möjlighet att synas och medverka i Nyhetsbrev
  • Möjlighet att delta vid medlemsträffar, kurser och utbildningar
  • Möjlighet att synas och medverka på den årliga ”Arbetslivsmuseernas Dag”
  • Tillgång till vårt Nyhetsbrev 
  • Tillgång till rådgivning och konsultation

Samverkan

NAV samarbetar med andra aktörer, främst inom samverkan Prisma Västra Götaland, där både offentliga och ideella aktörer ingår.

Samverkan Prisma Västra Götaland erbjuder samarbete och stöd för alla föreningen, platser och småskaliga aktörer som genom kulturarvet vill utveckla en plats, en verksamhet eller ett besöksmål för att bidra till lokal och regional utveckling.

NAV har även verksamhetskontakter med Arbetsam och Riksantikvarieämbetet.